تاللاڭيانفون نۇسخىسى | كومپيۇتېر نۇسخىسىنى كۆرۈش

ئەينەك مۇنبىرى

 پارول قايتۇرىۋېلىش
 تىزىملىتىڭ

QQ بىلەن كىرىش

بەك قولاي، باشلاڭ

كۆرۈش: 2239|ئىنكاس: 0

خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ 7-نومۇرلۇق ھۆججىتى

[ئۇلانما كۆچۈرۈش]

39

تېما

56

يازما

572

جۇغلانما

بېكەت مەسئۇلى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جۇغلانما
572
ۋاقتى: 2016-12-11 11:36:42 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |كۆرۈش شەكلى

Absolute[Top] Secret

Chinese Communist Party Central CommitteeDocument Central Committee (1996) No. 7

Record of the Meeting of the Standing Committeeof the Political Bureau of the Chinese Communist Party concerning themaintenance of Stability in Xinjiang.

On March 19, 1996 the Standing Committee of thePolitical Bureau of the Chinese Communist Party held a meeting hosted bycomrade Jiang Zemin.

At the meeting, thePolitical-Legal Commission of the Central Committee made a report aboutdefending the stability of Xinjiang. The task of defending the stability ofXinjiang was discussed.

The record of the meeting is as follows:

1. Ideological unity,consciousness-raising, leadership strengthening, and a clear sense of duty arenecessary. Under the leadership of the Party Central Committee and the StateCouncil, every level of the Party Committee and Peoples Government of theXinjiang Uyghur Autonomous Region has overcome great difficulties and hasaccomplished great results by exercising leadership over the cadres and peoplesof every nationality. Reform and opening-up has gradually increased, economicconstruction has developed relatively fast, and the living-standard of peoplehas steadily improved. Xinjiang has basically been politically stable. Moreover,Xinjiang has rich natural resources, a beneficial environment and a promisingfuture. With a few years of hard work, it will be possible for Xinjiang tobecome a developing economic zone. At the same time, we have to bear in mindthat national separatism and illegal religious activity are the main threats tothe stability of Xinjiang. The main problem is that internationalcounter-revolutionary forces led by the United States of America are openlysupporting the separatist activities inside and outside of Xinjiang. Theoutside national separatist organizations are joining hands and strengtheningthe infiltration of Xinjiang sabotage activities with each passing day. Withinour national borders, illegal religious activities are widespread; sabotaging activitiessuch as the instigation of problematic situations, the breaking-and entering ofparty government offices and explosions and terrorism are occurringsporadically. Some of these activities have changed from completely hidden tosemi-open activities, even to the degree of openly challenging the governmentsauthority. Under the unified leadership and close scrutiny of the Xinjiangparty and government, the armed police forces of the concerned branches in theAutonomous Region, in cooperation with Peoples Liberation Army officers andsoldiers, have mobilized the cadres and people of every nationality whom theydepend on in the ceaseless fight against ethnic separatist activities, and havecontributed significantly to the defense of ethnic unity and social stabilityin Xinjiang in order to guarantee that reform, opening-up and the constructionof modernization continue smoothly. On the other hand, from the viewpoint ofmaintaining stability, a few weak points still remain. Therefore, whilerecognizing our achievements, we also have to keep in mind that maintaining thestability of Xinjiang is a long term, complicated, and difficult task. In thecurrent, complicated international struggle, there are some real andpotentially dangerous elements facing Xinjiang. If we do not increase ourvigilance and strengthen work in every respect, large-scale incidents mightsuddenly occur and confusion and disruption could break out and affect thestability of Xinjiang and the whole nation. On every level party committees andthe peoples government and concerned branches have to adhere to Deng Xiaoping'stheory of building China-style socialism and the Party's basic principles andguiding policy; foresee possible dangers; dam the river before the floods come;correctly handle the relationship between reform, development and stability. Onevery level party and government leaders need to create a responsible order indefending ethnic unity and social stability and perfect it while holding highthe banner of defending ethnic unity and honor of the law with great politicalsensitivity and pride, unify to the greatest level the cadres and people ofevery nationality and depend on them to alienate as much as possible the verysmall number of ethnic separatists and criminals who commit serious crimes andstrike hard against them, thus reinforcing the work of defending stability inall fields.
2. Every level of Partyand Government organization needs to strengthen the construction of all levelsof government, especially on the basic level of government, and create a teamof cadres who are politically dependable. During this year and next, the weakand disorganized party branches have to be reorganized. Most importantly, thevillage level organizations which have fallen into the hands of religiouspowers have to be organized with great attention. The chairmen of village partybranches and the heads of neighborhood districts have to be chosen carefully.According to the "Four Codes of Behavior," town party and governmentleadership teams have to be built as a stable, combative group who candeterminedly implement the policies of the Party and unify and lead the peopleas well as rescue them from poverty and lead them toward wealth while daring tofight determinedly against ethnic separatist activities. Choose better partymember cadres and soldiers from the Peoples Liberation Army (PLA) and theXinjiang Production and Construction Corps - Bing Tuan - (XPCC) to supplementthe county and town-level cadre teams and improve the structure of cadres.Trust and depend on cadres of every nationality, train a number of minoritycadres who can determinedly defend the unity of the nation, fight againstethnic separatism and establish a close relationship with people whilemaintaining strong, revolutionary professionalism. At the same time, take realmeasures to train a large number of Han cadres who love Xinjiang and who willstick to the basic theory, principles and guiding policy of the Party tocorrectly implement the ethnic and religion policies of the Party and thenrelocate them to Xinjiang. In Xinjiang, establish a cadre training plan andrealize it; properly increase the number of people chosen for training in thecentral party school and other schools. Form a group of excellent young peopleto be sent to China proper for study; choose cadres from every nationality andsend them to other cities, provinces and central organizations; put them intopositions with assigned duties. Discuss and make policy to continuously importtalented people and make it a priority to attract college graduates to come toXinjiang. In the Autonomous Region it is necessary to properly utilizeintellectual resources and assign them jobs in order to prevent the outflow oftalented people. The Autonomous Region Party Committee has the right to demandsupplementary cadres, professionals and technicians. The concerned branches inthe central government will help to solve these demands with the help ofrelated provinces and directly governed cities. In order to maintain the leadershippower on every level in the hands of people who love the Communist Party andcommunist motherland and defend the unity of the Chinese nation, the governmentmust realize reform, development, and stability measures on basic levels toguarantee ethnic unity and to continuously develop, and strengthen theideological and political construction of every level of leadership team bystrengthening training and leadership for cadres. If cadres have political,economical and ideological behavior problems, relocate them or replace them,but do not allow to leave on their own will.
3. Implementcomprehensively and correctly the ethnic and religious policy of the party andstrengthen the legal control of ethnic and religious affairs. The cadre andpeople of every nationality in Xinjiang support the leadership of the CommunistParty and its socialist system and defend ethnic unity, love of the big familymotherland. Based on the real situation of Xinjiang, seriously investigate theimplementation of the Party's ethnic policy in a timely manner. Develop severalkinds of propaganda and training activities related to ethnic unity; developand stabilize the socialist ethnic relationship. Properly and correctly resolvethe conflict between people of every nationality. When resolving problems whichoccur between ethnic groups or within an ethnic group, adhere to the principleof seeking truth from the facts and resolve it accordingly. Do not resolveeverything unselectively as an ethnic problem. Prevent conflicts between peoplefrom becoming an ethnic conflict. Clearly oppose ethnic separatism. Be vigilantagainst the very small number of people with bad intentions who damage ourethnic relationship. Legally fight illegal activities which damage ethnicunity. Religious problems will generally be treated as a conflict among people.Legally strengthen the leadership and control over religion and comprehensivelyand correctly realize and implement the religion policy of the Party. Takestrong measures to prevent and fight against the infiltration and sabotagingactivities of foreign religious powers. Restrict all illegal religiousactivities. Severely control the building of new mosques. Mosques built withoutpermission from the government have to be handled according to registrationmethods of practicing sites of religion. Relocate or replace quickly people whoare hesitant or support ethnic separatism. Give leadership positions in mosquesand religious organizations to dependable, talented people who love themotherland. Stop illegal organizations such as underground religious schools,kung-fu schools and Koran studies meetings. Handle the illegal criminalactivities of underground religion students according to the law. Register thepeople trained in the underground religion schools and sites one by one andtightly control them. Give criticism education to lesser offenders among themand punish the ones who have violated the law and committed crime according tothe law. Take strong measures to prevent religion meddling in politics andother social affairs. Strengthen the ideological and political education ofreligious people and increase their law-abiding awareness and lead them topractice their religion legally. Let the religious leaders know that religiousactivities have to be carried out according to law, and that religion cannot beallowed to interfere with the administration, the legal system, education andmarriage, nor be allowed to hinder production and the social order. At the sametime, advertise the rule and orders by many different ways and methods andpopularize them among people who practice religion. Defend both the right ofpracticing as well as not practicing religion. Forcing others to practicereligion will never be allowed. A young generation of patriotic religiousleaders who will defend motherland unity and ethnic unity has to be trained andprepared by systematic training and sent to China proper for visiting andstudying in order to fully utilize the function of patriotic religiousorganizations. The power of every level of organization, especially the basiclevel organizations of ethnic and religious affairs has to be supplied andstrengthened. The Party apparatus has to be improved and the leadershipfunction fully utilized.
4. Stabilize theideological and cultural stronghold against separatism by strong propaganda andinvestigate and organize schools. By utilizing every kind of propagandapublicize the good current situation of the country and Xinjiang, the Marxistethnic and religious viewpoint, the Party's ethnic and religious policies, andthe laws and decrees of the country and patriotic and socialist ideas, such asthe idea of "long live ethnic unity" and the idea of struggling forthe unity of the big family of many ethnic groups can be emphasized. All partymembers and cadres need to make it convenient for teachers and young studentsto establish a correct view of our nation, ethnicity, and religion; strengthenthe view of law and order, and firmly establish the view that Han andminorities cannot be separated from each other. Mobilize every power possibleto defend the unity of motherland and the unity of ethnic groups. Strengthenthe construction of border region schools and cultural facilities, speed up thetelevision and radio network construction in Xinjiang, increase the coverage oftelevision and radio, strengthen the work of printing and distributingmaterials in ethnic languages and firmly occupy the ideological and culturalstronghold. Party members and cadres should strengthen the ideological andpolitical education to teachers and the broad masses, especially young peopleand children. Communist Party members and cadres are Marxist materialists, and,therefore, should not be allowed to believe in and practice religion. Carry outpatiently detailed education to Party member believers; make it possible forthem to consciously escape from the influence of religion. The party memberswho believe in religion and refuse to change have to withdraw from membershipin the party. Education branches should pay special attention to theinvestigation and organization of teaching orders in schools; do not allowreligion to corrupt the schools; do not allow anyone to teach school childrenethnic separatism and publicize religious ideas. Remove textbook contents whichinspire ethnic separatism and publicize religious ideas. Tightly limit thecultural exchange activities such as foreign teachers teaching at Xinjiangschools. For sensitive things such as matters concerning religion one first hasto apply for permission from the national education committee and the statecouncils religious affairs department. When choosing students for study abroad,pay great attention to their attitude and their actual behavior. Do not sendthose without a good attitude. Concerned branches should tightly control theircriteria in this respect when investigating and permitting students withpolitical backgrounds to go abroad for study with his or her own money.Severely restrict elementary and high schools from developing cultural exchangeprograms with schools in foreign countries. Elementary and high school studentsfrom the border regions are not allowed to attend the elementary and highschools of foreign countries. Criticize and educate the school leaders,teachers and staff who violate the above regulations. If their behavior isserious, handle according to law and regulations. Tightly control the mediamarket. Books, journals, audio and video tapes which twist the history andinspire ethnic separatism and illegal religious ideas should be prohibited andconfiscated without exception; the involved personnel have to be investigated.
5. Strengthen thedemocratic dictatorship organizations, such as Public Safety and NationalSecurity, and fully utilize their functions in fighting separatism and sabotageactivities. Supplement and strengthen the leadership, cadres and police forcesin public safety, national security, courts and the judicial branches. Trainthem hard and increase their political, ideological, and professional knowledgelevels; increase the material investment in them to equip them well. Increasetheir combat readiness. Public safety, national security branches and the PLA'sintelligence branches should cooperate and work together to investigate andanalyze the enemies inside and outside the border and strengthen the work ofcollecting intelligence information. Make southern Xinjiang the focus ofattention; establish a sensitive information net and manage to get informationon a deep level which can covertly alert beforehand. Establish individualfiles; maintain supervision and vigilance. Legally strike against separatism,sabotaging and criminal activities of the internal and external hostile forcesin a timely manner. Strengthen the management of labor camps (laogai) andprisons in Xinjiang. Guarantee the stability of the camps and prisons. Tightenmeasures for controlling the border and border defense posts. Prevent the entryof outside ethnic separatists, weapons, and propaganda materials. Preventinternal and external ethnic separatists from coming together and joininghands.
6. Strengthen theconstruction of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Xinjiang,developing the border region and defending the safety of border region. XPCC isa trusted important force in defending the social stability of Seriouslydiscuss and solve the real problems and difficulties they are facing; developthe relationship and continuously sponsor and mobilize ambitious young peoplein China proper to come and settle in XPCC, expand the force and fully utilizethe XPCCs special function in defending and developing border regions. Underthe unified leadership of the Xinjiang Autonomous Regions Party Committee andthe Peoples Government, the XPCC has to improve its administrative functions.Along with the fundamental changes in the economic system, the function andstructure of the XPCC has to be reformed properly, but its duty of unifyinglabor with military affairs, opening of new lands and the developing borderregions shall not change. Country will assign a proper budget for its militaryaffairs according to the same requirement as for Military departments.Additional aid will be given for its social affairs. The economic and socialdevelopment plan of XPCC will still be included in the National Plan, and willbe integrated into the plan of locals. Take the opportunity to develop SouthernXinjiang; our country should expand the Xinjiang Production and ConstructionCorps in Southern Xinjiang. Governments on all levels should give priority tothe construction and tasks of the Xinjiang Production and Construction Corps;they should properly resolve conflicts and confrontation between the XinjiangProduction and Construction Corps and local farmers and nomadic peoplesconcerning grasslands, water and other natural resources.
7. A stronghold againstethnic separatism should be formed by greatly strengthening the construction ofthe People's Liberation Army in Xinjiang. The military forces in Xinjiang willonly be strengthened, not weakened. Education on ethnic and religion policymust be selectively carried out among the Army. Tighten control and increasethe military and political ability of officers and soldiers to prevent theenemy forces from causing confusion so that they can infiltrate and carry outsabotaging activities. Develop the Army-government and Army-Peoplerelationship. Make an action scheme for maintaining stability and a plan toguarantee it. Strengthen the relationship with Public Safety, National Securityand Armed Police Departments and cooperate with them closely to guarantee thatlocal governments carry out work of maintaining stability smoothly. Keep up thework of the experimental Xinjiang Production and Construction Corps in SouthernXjinjiang. Strengthen the construction of county (city) level Armed PoliceDepartments. Effectively carry out the Army and reserved Army tasks. Strengthenthe ideological and political education for the People's Liberation ArmyEmergency Force departments established in prefectures, counties (city) andtowns. Train them hard and educate them well to increase their military andpolitical talents, thus guaranteeing that the leadership and commanding powerstay in the hands of every level of party committees and people's governments.
8. Perform the relateddiplomatic tasks well. Limit the activities of outside ethnic separatistactivities from many sides. Bear in mind the fact that Turkey, Kazakistan andKyrgyzstan are the home-bases for the activities of outside separatists forces.Through diplomacy, urge these countries to limit and weaken the activities ofseparatist forces inside their border. Take full advantage of our politicalsuperiority to further develop the bilateral friendly cooperation with thesecountries. At the same time, always maintain pressure on them. Considering theethnic separatism activities outside of the border, carry out all necessarydialog and struggle. Strengthen the investigation and study outside of theborder. Collect the information on related development directions of events,and be especially vigilant against and prevent, by all means, the outsideseparatist forces from making the so-called "Eastern Turkistan"problem international. Divide the outside separatist forces, win over most ofthem and alienate the remaining small number and fight against them. Establishhomebases in the regions or cities with high Chinese and overseas Chinesepopulations. Develop several types of propaganda. Make broad and deep friendsand limit the separatist activities to the highest degree. 9. Perform well thepreparations for handling the incidents which occur suddenly. As part of thetask of maintaining the stability of Xinjiang, establish a unified systemwhereby all related parties are informed of the everyday situation. Study thesituation, analyze methods of handling it, and strengthen the coordination andleadership necessary for maintaining the stability of Xinjiang. The XinjiangUyghur Autonomous Region Party Committee and the People's Governments, alongwith Public Safety, National Security, Xinjiang branch of Armed Police andPeople's Liberation Army should plan the measures for handling the suddenoccurrence of incidents and strengthen maneuvers, and prepare well, do wellmanpower, as well as financial and material powers. Strengthen the constructionof Xinjiang Armed Police and Special Force in handling the suddenly occurringincidents. The Armed Police should always study the situation and methods forhandling it, perform well the political-ideological education selectively, andmake plans for action in advance in order further materialize every preparationfor forces in handling different kinds emergencies and complicated situations.The Armed Police of other provinces and cities who have the duty to assist alsohave to get prepared. Learn from the fighting experience and strengthen thebasic level construction, tighten the internal management, practice handlingemergency, increase dependability, and be ready to start as soon as one getsthe order. Pay attention to the construction of the Public Safety PreventiveGroups and the Armed Police Reserves in order to better accommodate the needsof emergency situations. Strengthen the guardposts at important targets andguarantee their absolute safety. Every level of local party committee andpeople's government should let the major leaders of the Armed Police enter intojoint meetings and the command apparatus necessary to defend the stability.
10. Speed up theeconomic development and improve the life of people. Focus on economicconstruction, deepen the reform, broaden the scope of open-door policy and thecontinued strengthening of economic construction are the important bases formaintaining the stability of Xinjiang. Combined with knowledge of actualcondition in Xinjiang, implement the spirit of the Party's 14th centralcommittee 5th session and the Social Development of the 9th Five Year Planwhich was approved at the 8th People's Congress 4th session as well as thefuture goals set to 2010. Materialize the development strategy of western part(Xinjiang). Put the superiorities of Xinjiang to full use. Speed up thedevelopment to decrease the gap. The central government will carry out afavorable policy for developing the economy of Xinjiang and give furthersupport to Xinjiang, especially for southern Xinjiang by arranging for skilledpersonnel and financial credit, and promoting an "open door" policy.While performing the task of maintaining the stability of southern Xinjiangwell as a major point, take great effort to strengthen the economic developmentof the region with great effort. With the money of the central government andthe help of the locals, quickly complete the southern Xinjiang railway, pushthe development of cotton production and petroleum as well as the petrol-chemicalindustry in order to change the region's poor and backward face. Based on theplanned types of construction and assigned monetary investment , combined withthe implementation of the 9th Five Year Plan, the National Plan Committees andDepartments have to make an effort to help the economic construction and socialdevelopment of the Xinjiang. Party Central Committee, the State Counsel,concerned departments of Central Military Affairs Committee and the AutonomousRegion Party Committee and the People's Government must act fast to implementand materialize this record of the Central Committees Political Bureau StandingCommittee meeting. Based on deep investigation and study and propose a reallyeffective plan for the implementation. Realize every section item by item inorder to guarantee the long-term stability and smooth continuation of reform,"opening-up" and economic construction of Xinjiang. Relateddepartments have to make every effort to help the economic construction andsocial development of Xinjiang. Based on realistic assessments, the XinjiangUighur Autonomous Region Party Committee must organize the dissemination andimplementation of this report according to the principle of differentiating topfrom bottom, the internal from the external.
(This document will bedistributed to Xinjiang Uighur Autonomous Region Party Committee, LanzhouMilitary District Party Committee, the related departments of CentralCommittee, the concerned Party Committees of National Ministrys, the headquarter of Military Committees and the party groups of concerned people'sorganizations)

Returnto "ExposingCommunist ChineseGovernment Influence inAmerica indexpage.


بۇ يازمىدا كۆپ ۋاستىلىك مەنبەلەر بار

مۇنبىرىمىزگە تىزىملىتىپ كىرسىڭىز ئاندىن قوشۇمچە ھۆججەتنى كۆرەلەيسىز ياكى چۈشۈرەلەيسىز . تېخى تىزىملاتمىغانمۇ؟ تىزىملىتىڭ

x
كىرگەندىن كېيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىڭ

سەھىپە جۇغلانما قائىدىسى"شەرقىي تۈركىستان
ھۆررىيەت نەشرىياتى " ئۈچۈن
ئىئانە قىلىڭ

ئارخىپچى|يانفون|قاماقخانا|ئەينەك تورى  

GMT-7, 2018-3-23 00:16 , بەت ھاسىل بولۇشقا 0.223059 سېكونت ۋاقىت كەتتى. ئەسلى تەلەپ 28 سېكونت ئىدى. .

شەرقىي تۈركىستان ھۆررىيەت نەشرىياتىتەرىپىدىن ئىشلەندى ()

©2015 webmaster@eynek.biz : باشقۇرغۇچى ئېلخەت ئادرېسى

تېز ئىنكاس چوققىغا قايتىش سەھىپىگە قايتىش